PHYSICS

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

COURSE

BP

ฟิสิกส์พื้นฐาน

BASIC PHYSICS

 

7100 PACK รวม BASIC PHYSICS ทุกหมวด

เวลาเนื้อหา : 254 ชม.
เวลาที่ให้ : 389 ชม.
อายุคอร์ส : 720 วัน

จาก 26,900 บาท

เหลือ 19,000 บาท

7023 PACK รวม BASIC PHYSICS หมวด คลื่น+ไฟฟ้า

เวลาเนื้อหา : 105 ชม.
เวลาที่ให้ : 158 ชม.
อายุคอร์ส : 360 วัน

จาก 9,100 บาท

เหลือ 8,200 บาท

7125 PACK รวม BASIC PHYSICS หมวด คลื่น-ไฟฟ้า-สสาร-อะตอม

เวลาเนื้อหา : 153 ชม.
เวลาที่ให้ : 230 ชม.
อายุคอร์ส : 540 วัน

จาก 16,500 บาท

เหลือ 13,000 บาท

7104 การวัดและการแปลความหมายข้อมูล : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 6 ชม. | เวลาที่ให้ : 10 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 600 บาท
เลือกซื้อ

7111 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 15 ชม. | เวลาที่ให้ : 22 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,400 บาท
เลือกซื้อ

7112 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 13 ชม. | เวลาที่ให้ : 20 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,300 บาท
เลือกซื้อ

7101 กลศาสตร์ 1 : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 34 ชม. | เวลาที่ให้ : 52 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 3,200 บาท
เลือกซื้อ

7113 สมดุลกล : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 16 ชม. | เวลาที่ให้ : 24 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,400 บาท
เลือกซื้อ

7114 งานและพลังงาน : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 12 ชม. | เวลาที่ให้ : 19 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,400 บาท
เลือกซื้อ

7115 โมเมนตัม : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 10 ชม. | เวลาที่ให้ : 16 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,300 บาท
เลือกซื้อ

7102 กลศาสตร์ 2 : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 38 ชม. | เวลาที่ให้ : 59 ชม. | อายุคอร์ส : 210 วัน

ราคา : 3,600 บาท
เลือกซื้อ

7116 โปรเจคไตล์ : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 6 ชม. | เวลาที่ให้ : 10 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 700 บาท
เลือกซื้อ

7117 การเคลื่อนที่แบบวงกลม : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 7 ชม. | เวลาที่ให้ : 14 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 800 บาท
เลือกซื้อ

7118 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 6 ชม. | เวลาที่ให้ : 10 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 700 บาท
เลือกซื้อ

7119 การเคลื่อนที่แบบหมุน : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 8 ชม. | เวลาที่ให้ : 12 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 800 บาท
เลือกซื้อ

7103 กลศาสตร์ 3 : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 29 ชม. | เวลาที่ให้ : 46 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 2,800 บาท
เลือกซื้อ

7110 กลศาสตร์ (ทั้งหมด) : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 101 ชม. | เวลาที่ให้ : 157 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 7,400 บาท
เลือกซื้อ

7121 คลื่น : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 18 ชม. | เวลาที่ให้ : 27 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,600 บาท
เลือกซื้อ

7122 เสียง : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 15 ชม. | เวลาที่ให้ : 23 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,600 บาท
เลือกซื้อ

7123 แสง : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 21 ชม. | เวลาที่ให้ : 32 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,700 บาท
เลือกซื้อ

7120 คลื่น (ทั้งหมด) : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 54 ชม. | เวลาที่ให้ : 82 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 4,400 บาท
เลือกซื้อ

7131 ไฟฟ้าสถิต : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 17 ชม. | เวลาที่ให้ : 26 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,700 บาท
เลือกซื้อ

7132 ไฟฟ้ากระแส : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 19 ชม. | เวลาที่ให้ : 29 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,700 บาท
เลือกซื้อ

7133 ไฟฟ้าแม่เหล็ก : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 11 ชม. | เวลาที่ให้ : 17 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,500 บาท
เลือกซื้อ

7134 ไฟฟ้ากระแสสลับ : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 4 ชม. | เวลาที่ให้ : 6 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,000 บาท
เลือกซื้อ

7130 ไฟฟ้า (ทั้งหมด) : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 51 ชม. | เวลาที่ให้ : 77 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 4,700 บาท
เลือกซื้อ

7141 ความร้อนและก๊าซ : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 11 ชม. | เวลาที่ให้ : 16 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,400 บาท
เลือกซื้อ

7143 ของเหลวของแข็ง : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 15 ชม. | เวลาที่ให้ : 23 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,500 บาท
เลือกซื้อ

7140 สมบัติสสาร (ทั้งหมด) : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 26 ชม. | เวลาที่ให้ : 39 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 2,700 บาท
เลือกซื้อ

7151 โครงสร้างอะตอม : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 15 ชม. | เวลาที่ให้ : 22 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,500 บาท
เลือกซื้อ

7152 นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 7 ชม. | เวลาที่ให้ : 12 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,300 บาท
เลือกซื้อ

7150 อะตอม (ทั้งหมด) : BASIC PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 22 ชม. | เวลาที่ให้ : 34 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 2,600 บาท
เลือกซื้อ