Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

สอวน.

7501 ตะลุยโจทย์ สอวน. (ค่าย 1) ปี 2566


7501 ตะลุยโจทย์ สอวน. (ค่าย 1) ปี 2566

เวลาเนื้อหา
30 ชม.
เวลาที่ให้
45 ชม.
อายุคอร์ส
75 วัน

รายละเอียดคอร์ส

7501 ตะลุยโจทย์ สอวน. (ค่าย 1) ปี 2566

เนื้อหาเข้มข้น ตะลุยโจทย์จริงกว่า 300 ข้อ

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


Online Course
จาก 3,800 บาท

เหลือเพียง 3,000 บาท

เลือกซื้อ