Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

5200 Entrance Physics ทุกหมวด


- เนื้อหาครอบคลุม ลงลึกในทุกสิ่งที่ออกสอบ Entrance
- เน้นการนำความรู้มาปรยุกต์ใช้ มากกว่าการท่องจำสูตร
- ให้เวลาเรียนมากกว่าเนื้อหาจริงถึง 1.5 เท่า

เวลาเนื้อหา
150 ชม.
เวลาที่ให้
225 ชม.
อายุคอร์ส
540 วัน

รายละเอียดคอร์ส
คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีสอนทั้งเนื้อหา สูตรและโจทย์ที่ใช้สำหรับสอบแข่งขัน โดยการสอนป๋าจะสอนให้น้องๆเห็นถึงภาพรวมของฟิสิกส์ระดับม.ปลายรวมทั้งความเชื่อมโยงของแต่ละบทแต่ละหมวดเพราะข้อสอบเข้าใน 1 ข้ออาจจะออกมากกว่า 1 บท เหมาะสำหรับน้องที่เตรียมตัวสอบเข้า


แนวการสอน 
- ลงลึกทุกรายละเอียดครอบคลุมทุกสิ่งที่ Entrance ออก พร้อมวิเคราะห์โจทย์จัดระเบียบความรู้ก่อนสอบ 

เหมาะสำหรับ 
- น้องที่ต้องเตรียม Entrance และ เพิ่มความพร้อม สำหรับ การสอบ A-Level 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


Online Course
จาก 14,000 บาท

เหลือเพียง 9,900 บาท

เลือกซื้อ