PHYSICS

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

COURSE

P9

PHYSICS

9 วิชาสามัญ

 

7800 Packรวม PHYSICS 9 สามัญ แบบทุกหมวด + แบบทุกปี

เวลาเนื้อหา : 65 ชม.
เวลาที่ให้ : 98 ชม.
อายุคอร์ส : 300 วัน

จาก 7,100 บาท

เหลือ 5,000 บาท

7863 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSIC 9 สามัญทุกหมวดและโจทย์เสริมพิเศษ

เวลาเนื้อหา : 28 ชม.
เวลาที่ให้ : 42 ชม.
อายุคอร์ส : 240 วัน

จาก 3,600 บาท

เหลือ 3,000 บาท

7810 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ หมวด กลศาสตร์ : PHYSICS 9 วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 8 ชม. | เวลาที่ให้ : 12 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ

7820 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ หมวด คลื่น : PHYSICS 9 วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 5 ชม. | เวลาที่ให้ : 8 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 600 บาท
เลือกซื้อ

7830 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ หมวด ไฟฟ้า : PHYSICS 9 วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 5 ชม. | เวลาที่ให้ : 8 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 800 บาท
เลือกซื้อ

7840 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ หมวด สสาร : PHYSICS 9 วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 3 ชม. | เวลาที่ให้ : 5 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 600 บาท
เลือกซื้อ

7850 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ หมวด อะตอม : PHYSICS 9 วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 2 ชม. | เวลาที่ให้ : 3 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 400 บาท
เลือกซื้อ

7714 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSIC 9 สามัญทุกปี และโจทย์เสริมพิเศษ

เวลาเนื้อหา : 37 ชม.
เวลาที่ให้ : 57 ชม.
อายุคอร์ส : 240 วัน

จาก 3,500 บาท

เหลือ 3,000 บาท

7711 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ ปี 55-58 : PHYSICS 9 วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 14 ชม. | เวลาที่ให้ : 22 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ

7712 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ ปี 59-63 : PHYSICS 9 วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 17 ชม. | เวลาที่ให้ : 27 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 1,800 บาท
เลือกซื้อ

7764 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ ปี 64 : PHYSICS 9 วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 3 ชม. | เวลาที่ให้ : 5 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 500 บาท
เลือกซื้อ