PHYSICS

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

COURSE

EP

เตรียมสอบ

ENTRANCE

 

7200 ENTRANCE รวมทุกหมวดและตะลุยข้อสอบจริง PAT2

เวลาเนื้อหา : 216 ชม.
เวลาที่ให้ : 324 ชม.
อายุคอร์ส : 540 วัน

จาก 14,900 บาท

เหลือ 10,000 บาท

7523 ENTRANCE PHYSICS + ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 261 ชม.
เวลาที่ให้ : 390 ชม.
อายุคอร์ส : 540 วัน

จาก 14,500 บาท

เหลือ 11,500 บาท

7524 ENTRANCE PHYSICS + ENGINEERING (PAT3)

เวลาเนื้อหา : 369 ชม.
เวลาที่ให้ : 554 ชม.
อายุคอร์ส : 540 วัน

จาก 17,200 บาท

เหลือ 13,500 บาท

7500 ENTRANCE + ENGINEER + ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 417 ชม.
เวลาที่ให้ : 625 ชม.
อายุคอร์ส : 720 วัน

จาก 21,700 บาท

เหลือ 17,000 บาท

7211 : กลศาสตร์ 1 : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 24 ชม. | เวลาที่ให้ : 36 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ

7212 กลศาสตร์ 2 : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 27 ชม. | เวลาที่ให้ : 41 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,500 บาท
เลือกซื้อ

7213 กลศาสตร์ 3 : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 18 ชม. | เวลาที่ให้ : 28 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,600 บาท
เลือกซื้อ

7210 กลศาสตร์ (ทั้งหมด) : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 69 ชม. | เวลาที่ให้ : 105 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 4,000 บาท
เลือกซื้อ

7220 คลื่น(ทั้งหมด) : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 39 ชม. | เวลาที่ให้ : 54 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 2,400 บาท
เลือกซื้อ

7231 ไฟฟ้า 1 : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 23 ชม. | เวลาที่ให้ : 35 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,500 บาท
เลือกซื้อ

7232 ไฟฟ้า 2 : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 25 ชม. | เวลาที่ให้ : 37 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,500 บาท
เลือกซื้อ

7230 ไฟฟ้า(ทั้งหมด) : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 48 ชม. | เวลาที่ให้ : 72 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 2,900 บาท
เลือกซื้อ

7240 สมบัติสสาร(ทั้งหมด) : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 25 ชม. | เวลาที่ให้ : 33 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,800 บาท
เลือกซื้อ

7250 อะตอม(ทั้งหมด) : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 21 ชม. | เวลาที่ให้ : 29 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,600 บาท
เลือกซื้อ

7263 ตะลุยข้อสอบจริง ปี 59-63 : ENTRANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 15 ชม. | เวลาที่ให้ : 22 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 2,500 บาท
เลือกซื้อ