เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
Tree Diagram
SIMPLE HARMONIC MOTION